Skip to main content
Tampereen yliopiston kirjastoTampereen yliopistoTampereen yliopiston kirjasto

Tiedonhaun perusteet: Haun suunnittelu

Haun suunnittelu

Suunnittelu ja käsitteellistäminen

Haun aiheesta hakusanoiksi

Tiedonhakua suunnitellessa on hyödyllistä purkaa aihe käsitteiksi:

 • Tunnista aiheen keskeiset käsitteet
 • Mieti sanoja joilla käsitteitä voidaan kuvata

Tämä on auttaa siinä, että hakuaihe pystytään muotoilemaan erilaisissa järjestelmissä haettavaan muotoon. Aiheen käsitteellistämisen apuna voi käyttää esim. miellekarttoja.

Esimerkiksi: kiinnostuksen kohde on vuorovaikutteisuus tietokonepeleissä nuorilla henkilöillä, pääkäsitteet ovat tietokonepelit, vuorovaikutus ja nuoret.

Hakutermien valinta

Kun olet jäsentänyt aihettasi ja poiminut siitä keskeiset käsitteet, kannattaa pohtia vielä lisää hakusanoja:

 • synonyymit
 • laajemmat käsitteet
 • tarkemmat käsitteet

Tiedonhaun jäsentämistä auttaa esimerkiksi miellekartan piirtäminen.

Tiedonlähteen valinta

Erityyppisiä tiedonlähteitä

Hae tietoa useasta eri tietolähteestä ja usealla eri tavalla.

Tieteellisten tiedonlähteiden julkaisutyyppejä ovat mm. :

 • toimitettu tieteellinen kokoomateos
 • painettu tai elektroninen artikkeli kotimaisessa tai ulkomaisessa tieteellisessä aikakauslehdessä
 • tieteellinen katsausartikkeli
 • kirja jossakin korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen julkaisusarjassa
 • tieteellinen opinnäyte kuten väitöskirja
 • painettu tai elektroninen kirja jos se on riittävän tieteellinen
 • laadukas elektroninen hakuteos
 • Myös erilaiset tieteelliset konferenssiartikkelit voivat tulla kyseeseen, vaikka usein tekijät ovat kirjoittaneet aiheesta myös tieteellisen lehtiartikkelin.

Tietokannat sisältävät eri tyyppistä aineistoa:

 • artikkelin/kirjan koko tekstejä
 • pelkästään viitetietoja erilaisiin julkaisuihin
 • kotimaisia tietokantoja, joista niistäkin löytyy usein sekä kotimaista että kansainvälistä materiaalia
 • kansainvälisiä tietokantoja joiden sisältö on usein pääasiassa englanninkielistä

Tietokantojen sisältämä aineisto saattaa vaihdella julkaisutyypin esim. tilastotietokannat ja aineiston tieteellisyyden suhteen.

Tiedonlähteen valintaan vaikuttaa myös se millaiseen tiedontarpeeseen tarvitset tietoa, tarvitsetko nopeasti vain muutaman lähteen vai täytyykö aineistoa kartoittaa kattavasti useammasta eri lähteestä.

Eri tyyppisissä tiedonlähteissä kannattaa hakea eri tavoin:

 • Kokotekstitietokannassa, voit käyttää hakusanoina hyvin spesifejä termejä, koska artikkelin/kirjan kaikki sanat ovat haussa mukana
 • Kirjastojen kokoelmatietokannoissa teoksista on usein tietokantaan luetteloitu vain otsikot ja asiasanat, joten hakusanojen on hyvä olla yleisempiä.

Hakusanojen mietintään apuvälineitä

Itsekeksittyjen hakusanojen lisäksi voit hyödyntää myös asiasanastoista, hakuteoksista ja sanakirjoista löytyviä sanoja.

Asiasanastot

Asiasanastoja käytetään kirjastoissa ja museoissa, kun valitaan sanoja joilla kuvata julkaisun tai muun teoksen sisältöä. Suomalaisista asiasanastoista käytetyin on Yleinen suomalainen asiasanasto YSA  Myös Tamcat-tietokannan kirjojen sisältö on kuvattu sen avulla.

kuvankaappaus ysa asiasanastosta

YSA ei ole ainoa suomalainen asiasanasto, lisää löydät Finto-palvelusta

Joillakin kansainvälisillä e-lehtitietokannoilla on myös omat asiasanastonsa esim. Ebsco Academic Search Premier:in Subject terms

Asiasanastosta poimittujen hakusanojen käyttö auttaa tarkentamaan hakua, etenkin jos kohdistaa haun vain viitteen asiasanoihin.

Sanakirjat

Kirjaston kautta käytettävissä on mm. MOT –sanakirjasto, joka sisältää perussanakirjat englanti, ruotsi, saksa, ranska, venäjä, yleissanakirjan GlobalDix (25 kieltä) ja Kielitoimiston suomen kielen sanakirjan, sekä  vielä erikoissanastoja mm. atk-sanakirjan, lakikielen perussanakirjan ja talouskielen sanaston.

Mitä sanoja ei kannata käyttää hakusanoina

Huomioi tietokanta, missä teet hakua. Tieteenalakohtaisista tietokannoista ei kannata hakea ko. tieteenalan yleisillä hakusanoilla, sillä silloin saa helposti liian paljon tuloksia.

Esimerkiksi Ebscohostin Communication and Media -tietokannasta ei kannata hakea sanalla media vaan täsmentää kohdetta johonkin median ulottuvuuteen tai lajiin: newspapers, electronic media, television, journalism, social media tms.

Hyödynnä löytyneet dokumentit

Hakusanoja miettiessä kannattaa hyödyntää jo löytyneiden relevanteilta vaikuttavien dokumenttien asiasanat ja tiivistelmät. Niiden avulla voi tutustua siihen, millaisia käsitteitä aiheesta kirjoittaessa on käytetty.