Skip to main content
Tampereen yliopiston kirjastoTampereen yliopistoTampereen yliopiston kirjasto

Tutkimuksen vaikuttavuus ja näkyvyys: Lehtien vaikuttavuus(indikaattorit)

Julkaisufoorumi (JUFO)

Julkaisufoorumi (JUFO) on suomalainen tieteellisen julkaisutoiminnan laatua arvioiva järjestelmä, joka toimii Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) yhteydessä.

Kolmiportaisessa luokituksessa kaikkien tieteenalojen keskeiset ulkomaiset ja kotimaiset julkaisukanavat jaotellaan seuraavasti:

 • Tasoluokkaan 1 (perustaso) kuuluu tieteellisten tutkimustulosten julkaisemiseen erikoistuneita vertaisarvioituja julkaisukanavia, joilla on tieteenalan asiantuntijoista koostuva toimituskunta. Suurin osa kaikista julkaisukanavista asettuu tasolle 1.
 • Tasoluokkiin 2 (johtava taso) ja 3 (korkein taso) on nostettu rajoitettu joukko asiantuntijapaneelien korkeatasoisimpina ja vaikuttavimpina pitämiä tieteellisiä lehtiä, konferensseja ja kirjakustantajia.
 • Arvioidut julkaisukanavat, jotka eivät joltain osin täytä tason 1 kriteereitä, merkitään tunnisteella 0.

JUFO-luokitus

 • välittää tietoa tieteellisten julkaisukanavien vaikuttavuudesta ja arvostuksesta tiedeyhteisössä
 • kohtelee humanistisia ja yhteiskuntatieteellisiä tieteenaloja tasa-arvoisemmin kuin viittausanalyysit
 • on tarkoitettu ainoastaan suurten julkaisumäärien arviointiin, ei sovellu yksittäisen tutkijan ansioiden arviointiin
 • päivittyvä, mm. uusinta-arviointi 4 vuoden välein toteuttajina 23 tieteenalakohtaista asiantuntijapaneelia

Scopuksen indikaattorit

Scopus-tietokannan SJR-, SNIP- ja IPP-indikaattorit ovat nähtävissä Scopuksen lehtilistojen yhteydessä (Sources - Browse). Lehtiä voi ottaa vertailuun (Compare sources).

SJR-indikaattori (SCImago Journal Rank)

 • mittaa julkaisun tieteellistä arvovaltaa muiden julkaisujen joukossa
 • perustuu Scopuksen viittausaineistoon
 • viittaustiedot kolmelta vuodelta
 • normalisoi tieteenalojen erilaisia viittausmääriä
 • viittauksilla erilaiset painotukset sen mukaan, kuinka korkea SJR-arvo viittaavalla lehdellä

SNIP-indikaattori (Source Normalized Impact per Paper)

 • mittaa julkaisun vaikuttavuutta tieteenalakohtaisessa kontekstissa
 • viittaustiedot kolmelta vuodelta

IPP-indikaattori (Impact per Publication ~ julkaisun vaikuttavuus)

= viittausten määrä julkaistua artikkelia kohden

Journal Citations Reports - Impact Factor (JIF)

Journal Citation Reports on Web of Science -tietokannan osa, joka ilmoittaa tieteellisten lehtien vaikuttavuuskertoimet ns. "Impact Factorit".  Lisätietoa ja ohjeita.

Huom! Lehtien Impact Factor -lukuja ei pidä käyttää yksittäisen tutkijan arvioimiseen.

Impact Factor -luku

 • kertoo, kuinka monta kertaa kuhunkin lehden artikkeliin on keskimäärin viitattu
 • viittaustiedot kahdelta vuodelta
 • ei ota huomioon eri tieteenalojen erilaisia viittauskäytäntöjä
 • viittauksilla ei painotusta, kaikki viittaukset samanarvoisia

 

Impact Factor (JIF) - laskukaava

Esimerkki. Lehdessä A on julkaistu yhteensä 100 artikkelia vuosina 2013 ja 2014.

Vuonna 2015 näihin artikkeleihin on viitattu 150 kertaa.

JIF = 150/100 = 1,5

eli lehden JIF v. 2015 on viittausten määrä jaettuna artikkelien määrällä.

Journal Citations Reports - muita indikaattoreita

Journal Citation Reports julkaisee myös arvioimiensa lehtien Article Influence -arvot ja Eigenfactor-arvot.

Article Influence (AI) - indikaattori

 • ilmoittaa lehdessä julkaistujen artikkelien keskimääräisen vaikuttavuuden viiden julkaisemista seuraavan vuoden aikana
 • vertailukelpoinen Thomson Reutersin Impact Factor -luvun kanssa
 • lasketaan jakamalla lehden Eigenfactor-arvo siinä julkaistujen artikkelien lukumäärällä

Eigenfactor (EF) - indikaattori

 • kuvaa lehden kokonaisvaikuttavuutta eikä ole suoraan vertailukelpoinen Impact Factor -luvun kanssa
 • viittaukset  muualtakin kuin Thomson Reutersin lehdistä, esim. kirjoista
 • viittaukset viiden vuoden ajalta
 • ottaa huomioon eri alojen erilaiset viittauskäytännöt
 • viittauksilla erilaiset painotukset sen mukaan, kuinka korkea EF-arvo viittaavalla lehdellä

H-indeksi lehtien arvioinnissa

Lehden h-indeksin arvo on h, jos h kappaletta lehden artikkeleista on saanut vähintään h viittausta ja loput sen artikkeleista ovat saaneet vähemmän kuin h viittausta.

Lehden h-indeksille ominaista...

 • ei kiinteää viittausikkunaa
 • karkea arvio lehden pitkän aikavälin tuloksellisuudesta, Impact Factorin vaihtoehto
 • lehden muutaman artikkelin hyvin suuret viittausmäärät eivät vaikuta
 • lehden julkaisemien artikkelien lukumäärä vaikuttaa jonkin verran, paljon artikkeleita julkaisevalla lehdellä todennäköisemmin suurempi h-indeksi  

Muita lehtien arviointikanavia

Tietoa lehdistä