Skip to main content
Tampereen yliopiston kirjastoTampereen yliopistoTampereen yliopiston kirjasto

Tutkimuksen vaikuttavuus ja näkyvyys: Tutkijan vaikuttavuus

Viittaustietokannat

Viittausraportti

Viittausraportti / sitaatioraportti on yksinkertaisimmillaan viittaustietokannasta (Web of Science, Scopus, Publish or Perish) suoraan saatava raportti, jossa näkyvät tutkijan artikkelien saamat viittaukset sekä niiden perusteella laskettu h-indeksi

Viittausraporttien vertailukelpoisuus

Tieteenalan tutkijoita koskevien viittausraporttien ja h-indeksien vertailukelpoisuuden varmistamiseksi, on hyvä sopia etukäteen haun rajaukset:

 • kaikki Web of Science -alatietokannat? Scopus? Google Scholar / Publish or Perish?
 • kaikki julkaisuvuodet vai vain esim. viimeiset 5 vuotta?
 • kaikki julkaisutyypit vai vain esim. artikkelit, review-artikkelit ja konferenssipaperit (proceeding papers)?
 • itseviittaukset mukana vai poistettuna?

H-indeksi

H-indeksi eli Hirsch-indeksi on bibliometrinen mittari, jolla voidaan mitata ja vertailla tutkijoiden tieteellistä julkaisutuotantoa.

Viittaustietokantoihin on merkitty myös artikkelien väliset viittaukset, ja tietokannoista on mahdollista nähdä, kuka on viitannut mihinkin artikkeliin ja laskea näiden viittausten perusteella kunkin tutkijan h-indeksi. Käytännössä viittaustietokannat ilmoittavat tutkijan h-indeksin eli sitä ei tarvitse "laskea".

Miten h-indeksi saadaan?

 • Tutkijan julkaisut laitetaan viittausmäärien mukaiseen järjestykseen ja eniten siteerattu artikkeli ensimmäiseksi.
 • H-indeksi on tutkijan sen julkaisun järjestysnumero, jonka kohdalla siteerausmäärä on mahdollisimman lähellä järjestysnumeroa.

H-indeksille ominaista…

 • Mitä enemmän tutkijalla on paljon viittauksia saaneita julkaisuja, sitä suurempi h-indeksi on.
 • H-indeksi suosii pitkän uran tehneitä tutkijoita, se ei laske.
 • H-indeksejä voidaan verrata vain saman alan tutkijoiden kesken.

Viittaustietokannoilla Web of Science, Scopus ja Google Scholar on kullakin oma h-indeksinsä. Google Scholarin h-indeksi ottaa mukaan myös ei-tieteellisiä julkaisuja esim. graduja. Lisäksi osa artikkeleista on useaan kertaan rinnakkaistallennuksen vuoksi. Google Scholarin h-indeksi eroaakin merkittävästi WoS:n ja Scopuksen arvoista.

G-indeksi

G-indeksi on niiden julkaisujen lukumäärä, jotka ovat saaneet yhteenlaskettuna vähintään g² viittausta. 

G-indeksille ominaista...

 • G-indeksi ottaa h-indeksiä paremmin huomioon artikkelin vaikuttavuuden. 
 • G-indeksi on aina vähintään samansuuruinen kuin h-indeksi.
 • Publish ja Perish -ohjelma laskee g-indeksin tutkijoille ja lehdille.

Ota yhteyttä

Kirjasto auttaa tarvittaessa yliopiston tutkijaa viittaustietojen ja h-indeksin laskennassa. Varaa ohjausaika

Voit pyytää bibliometrisen selvityksen jukaisujesi viittaustiedoista & h-indeksistä tai altmerisesta näkyvyydestä. Ota yhteyttä: kirjasto.tietopalvelu[at]uta.fi

Mitä Open Access on?

Open Access tarkoittaa tiedon avointa saatavuutta. Avoimeen saatavuuteen liittyy sekä tutkimusjulkaisujen että tutkimusten taustalla olevien tutkimusaineistojen avoin saatavuus.

Open Access -julkaiseminen tarkoittaa vapaata oikeutta lukea, kopioida, tulostaa ja linkittää tieteellisiä julkaisuja kokotekstimuodossa. Tieteellinen julkaisu on avoimesti saatavilla, kun sekä tiedeyhteisö että suuri yleisö voi lukea sitä ilmaiseksi Internetistä.